Calm ES

Description

Indications: Anxiety, Insomnia, High Blood Pressure

Directions: Take 4 Capsules as needed for Anxiety. Take 4-6, 30 minutes before bedtime.

 

Ingredients

 • Xie Cao (Rx/Rz Valerianae)
 • Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae)
 • Da Huang (Rx/Rz Rhei)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Fu Ling (Poria)
 • Gou Teng (Ramulus Uncariae/Uncis)
 • Huang Qin (Radix Scutellariae)
 • Long Gu (Os Draconis)
 • Mu Li (Concha Ostreae)
 • Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi)
 • Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens)
 • Xi Yang Shen (Radix Panacis Quinquefolii)
 • Zhu Ru (Caulis Bambusae in Taenia)
 • Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
 • Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
 • Da Zao (Fructus Jujubae)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)

Note: This formula has the herb, Mu Li (Concha Ostreae), which is a mollusk shellfish.